M.K.PUBLISHERS
MIKHAIL KARASIK
199226 St,Petersburg
P.O. Box 13
Tel: +7 (812) 3564073
Tel/fax: +7 (812) 3569087
mk@mail.rcom.ru
Design by Dmitry Sirotkine, Peter Gerasimov